Αναλυτικές οδηγίες για τις φετινές παρουσιάσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 1904-2019

Οι παρουσιάσεις θα πρέπει να σταλούν στο fsdet@dmst.aueb.gr με θέμα τον τίτλο της εργασίας έως και 19-04-2019 σε μορφή PDF. Στο e-mail θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του παρουσιαστή/ων ενώ η διάρκεια της παρουσίασης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 15 λεπτά.

 

Επισημαίνεται ότι απαιτείται εγγραφή στο συνέδριο.