Με θέμα Business Intelligence Artificial  Intelligence & Data Analysis: Ευκαιρίες  και Προκλήσεις, το συνέδριο μας αποτελεί μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψηφίων διδακτόρων ,νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση  και συζήτηση θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες  τάσεις στον τομέα της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και τη διερεύνηση του ρόλου τους στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων. Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από καθηγητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ ενώ η οργανωτική επιτροπή συγκροτείται από φοιτητές του τμήματος.

 

Ενδεικτικά Θέματα

Predictive Analytics
Data Science
Deep Learning
Artificial Neural Networks
Business Intelligence & Analytics
Data Mining
Big Data & Social Media
Automation
Cognitive Computing
Robotics, IOT & Industry 4.0
Artificial Intelligence & Industry 5.0
Machine Learning & Big Data
Artificial Intelligence & Direct Marketing
Data Quality Management
Data Governance
The Multi-Cloud Strategy
Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια Δεδομένων
Διαχείρηση Ανθρωπίνων Πόρων
Οργανωσιακή Ψυχολογία
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Τεχνολογία Λογισμικού
Ψηφιακή Καινοτομία
Πληροφοριακά Συστήματα
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Επιχειρηματικότητα

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι :
Παναγιώτης Λουρίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ
Κρητικός Μανώλης, Επίκουρος Καθηγητής ΟΠΑ